Skip to main content

Reserveringsvoorwaarden 2016 v.1

Inleiding
Het Hunebedcentrum zal binnen de grenzen van het redelijke al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Hunebedcentrum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Bij het Hunebedcentrum kunt u als groep naast een bezoek aan het museum een programma samenstellen uit verschillende onderdelen, namelijk rondleiding, lezing, wandeling, cursus, workshop, activiteit, onderwijsprogramma en horecagebruik. Een groepsbezoek bestaande uit één of meerdere onderdelen wordt hieronder verder omschreven als een arrangement.

1 Reserveren en boeken
1.1 Het reserveren en boeken van een arrangement kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail, maar uitsluitend via de afdeling Reserveringen van het Hunebedcentrum.
1.2 Aanvragen dienen bij voorkeur drie weken voor de datum van het bezoek bij de afdeling Reserveringen binnen te zijn.
1.3 Zo spoedig mogelijk na uw boeking, maar uiterlijk 7 werkdagen voor uw bezoek wordt een schriftelijke bevestiging per post verstuurd mits de boeking op tijd wordt geboekt.
1.4 Arrangementen worden bij aankomst in het Hunebedcentrum bij voorkeur aan de kassa betaald. In verband met de doorstroming dient de betaling bij voorkeur te geschieden door één persoon.
1.5 De facturen voor arrangementen op een externe locatie dienen vooraf door middel van een overschrijving te worden voldaan, tenzij anders staat vermeld in de bevestigingsbrief.

2 Entreeprijzen
2.1 Het groepstarief voor entreeprijzen geldt voor groepen vanaf 15 personen. Bovenop het groepstarief voor entreeprijzen komen de kosten voor een arrangement.
2.2 Bij het groepstarief voor entreeprijzen zijn andere kortingsregelingen niet van toepassing. De kortingregeling met Museumkaart, Cultuurkaart en CJP blijven gehandhaafd.

3 Prijs uitbreiding arrangement
3.1 De onderdelen van een arrangement volgen een vaste stramien. Heeft u bijzondere wensen dan
kan dat in overleg met de afdeling Reserveringen, maar houdt u rekening met een meerprijs.

4 Externe arrangementen
4.1 Rondleidingen in het Hunebedcentrum door derden zijn zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.
4.2 Scholen die hun eigen arrangement willen uitvoeren zijn van harte welkom, mits zij van te voren een reservering plaatsen bij de afdeling Reserveringen. In de planning kan dan rekening worden gehouden met deze en andere groepen.

5 Wijzigen en annuleren
5.1 Wijzigen en annuleren van een arrangement kan uitsluitend via de afdeling Reserveringen van het Hunebedcentrum.
5.2 Dag, tijd en aantal personen voor een arrangement kunnen één keer worden gewijzigd of worden geannuleerd zonder dat dit kosten met zich meebrengt. Bij een tweede wijziging kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Wijzigingen of annuleringen kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 3 dagen voor de geplande datum van bezoek.
5.3 Bij annulering of wijzigingen binnen 2 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum van bezoek worden alle kosten voor arrangement met uitzondering van de entreeprijs voor het museum in rekening gebracht.
5.4 Zijn er op de dag van het bezoek minder leden in de groep dan vooraf afgesproken, dan worden toch alle kosten arrangement met uitzondering van de entreeprijs voor het museum in rekening gebracht.
5.5 Zijn er op de dag van het bezoek meer leden in de groep voor een arrangement, dan kopen deze de noodzakelijke kaartjes tegen het groepstarief. Deelname aan arrangementen is niet mogelijk indien het maximumaantal van de groep is bereikt. Dit maximum is afhankelijk van het arrangement.

6 Te laat komen bij een arrangement
6.1 Indien een groep tot 15 minuten na de afgesproken aanvangstijd arriveert, wordt het hele arrangement verzorgd mits de planning dit toelaat.
6.2 Wanneer een groep tussen 15 en 30 minuten na de afgesproken aanvangstijd arriveert, kan een alternatief en/of korter arrangement aangeboden worden.
6.3 Wanneer een groep meer dan 30 minuten na de afgesproken aanvangstijd arriveert, wordt het arrangement beschouwd te zijn geannuleerd binnen 2 werkdagen (zie punt 5.3) .

7 Borg en schade leskisten
7.1 De borg voor het lenen van een leskist bedraagt 50 euro. Wanneer de koffer voor of op de afgesproken datum door de bruikleennemer wordt geretourneerd, dan ontvangt de bruikleennemer dit bedrag vanzelfsprekend terug. De bruikleennemer ontvangt het bedrag echter niet terug wanneer de koffer na de afgesproken datum wordt geretourneerd.
7.2 Schade, anders dan slijtage, die gedurende de bruikleenperiode is ontstaan moet voor 100% worden vergoed. De bruikleennemer dient zich te realiseren dat sommige objecten onvervangbaar zijn.
7.3 Bij het ontbreken van spullen in de leskist zal de waarde van de vermiste spullen in rekening worden gebracht aan de bruikleennemer.

8 Schoolgroepen
8.1 Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag
van door hen begeleide groepsleden. Ouders, leraren en begeleiders van groepen zien er strikt op toe
dat tentoongestelde objecten en materialen niet worden aangeraakt.
8.2 De educatieve ruimte is in principe beschikbaar voor schoolgroepen. Wanneer er geen horeca wordt geboekt, kan het Hunebedcentrum geen garantie bieden voor het nuttigen van eten en drinken in de ruimte. De ruimte is geschikt voor 70 personen.

9 Fouten in prijsopgave
9.1 Alle door Hunebedcentrum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Hunebedcentrum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Hunebedcentrum is verspreid. Hunebedcentrum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

10 Restitutie
10.1 Het Hunebedcentrum restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde prijs voor arrangement en gemaakte reiskosten indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

11 Klachten en reclame
11.1 Het Hunebedcentrum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het Hunebedcentrum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het Hunebedcentrum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Hunebedcentrum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her-)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.
11.2 Het Hunebedcentrum zal zich inspannen om het bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Het Hunebedcentrum kan hieromtrent echter geen garanties geven. In het bijzonder kan zij niet garanderen dat:
a. de voorwerpen uit de vaste collectie van het Hunebedcentrum te allen tijde zichtbaar zijn;
b. het museumcomplex te allen tijde in zijn geheel voor bezoek toegankelijk is;
c. het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
d. het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een verbouwing of het (her-)inrichten van ruimtes;
e. het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex. Klachten met betrekking tot de hier genoemde omstandigheden worden dan ook niet in behandeling genomen.
11.3 Klachten en verzoeken tot reclame over de overeenkomst tussen het Hunebedcentrum en de bezoeker dienen binnen 30 dagen na de dag dat het bezoek heeft plaatsgevonden schriftelijk het museum te hebben bereikt. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
11.4 Het Hunebedcentrum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

12 Overmacht
12.1 Als overmacht voor het Hunebedcentrum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Hunebedcentrum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Hunebedcentrum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Hunebedcentrum gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

13 Prijzen & BTW
13.1 De prijzen zijn inclusief BTW.
13.2 Op de factuur en kassabon wordt duidelijk aangeven hoeveel de BTW bedraagt van het arrangement.

14 Betalingen
14.1 De betalingen kunnen worden voldaan via contante betaling, een pinautomaat en het betalen van de factuur via overmaking.
14.2 Bij het betalen van een factuur hanteert het Hunebedcentrum een marge van veertien dagen. U ontvangt een herinnering bij het verstrijken van de veertien dagen.