Skip to main content

Algemene Bezoekersvoorwaarden Hunebedcentrum

1. Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1 Onder ‘het Museum’ en het Hunebedcentrum wordt verstaan de organisatie die het Museumterrein beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, suppoosten en overige Museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze  organisatie op te treden.

Artikel 1.2 Museumterrein: het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts‐  of beheersbevoegdheid van de directie van het Hunebedcentrum valt, daaronder begrepen, maar  niet daartoe beperkt, het entreegebouw, tentoonstellingszalen, museale gebouwen,  horecagelegenheden, terrassen, tuinen en overige buitenruimten.

Artikel 1.3 De Bezoeker: een ieder die met of zonder een geldig Toegangsbewijs het Museumterrein  betreedt met als doel studie, educatie of genoegen.

Artikel 1.4 Toegangsbewijs: Het bewijs dat een Overeenkomst is gesloten, waarbij het Museum  toegang verleend tot het Museumterrein en de Bezoeker daarvoor heeft betaald.

Artikel 1.5 Product(‐en): Elk Product of alle Producten, iedere dienst of diensten en/of een gedeelte  of gedeeltes daarvan, die het Museum aanbiedt, verkoopt, verricht of levert aan de Bezoeker of  heeft aangeboden, verkocht, verricht of geleverd.

Artikel 1.6 Overeenkomst: Een Overeenkomst voor de levering van Producten door het Museum aan  de Bezoeker inclusief de Bezoekersvoorwaarden.

Artikel 1.7 Deze algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst  tussen het Museum en een Bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere  activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere Bezoeker,  zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

2. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1 Alle door het Museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte  informatie zijn niet vrijblijvend. Het Museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het  Museum zelf gemaakte fouten in aan de Bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins  verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat  binnen het Museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens  het Museum is verspreid. Het Museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet,  schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2 De Bezoeker is te allen tijde verplicht om desgevraagd het Toegangsbewijs en eventueel  enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs, desgevraagd in combinatie met  een geldig identiteitsbewijs, te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen van het Museum,  waaronder, maar niet daartoe beperkt, suppoosten. Het Toegangsbewijs dient in ieder geval te  worden getoond elke keer dat het Museumterrein opnieuw wordt betreden.

Artikel 2.3 De potentiële Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de  toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs  voordat hij het Museumterrein betreedt. Indien een potentiële Bezoeker geen gebruik maakt van het  vooraf gekochte Toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de Bezoeker; dit is ook het  geval indien het Toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal  verkregen Toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs  plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten  de invloed van de koper hiervan het Museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling  door de directie.

Artikel 2.4 De Bezoeker kan de toegang tot het Museumterrein worden ontzegd wanneer blijkt dat  het Toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het Museum of een  daartoe door het Museum bevoegd verklaarde instantie.

3. Verblijf op het Museumterrein

Artikel 3.1 Gedurende het verblijf op het Museumterrein dient de Bezoeker zich in overeenstemming  met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit  geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is verplicht de aanwijzingen en instructies  gegeven door als zodanig kenbare of zich kenbaar makende functionarissen van het Museum,  waaronder, maar niet daartoe beperkt, suppoosten direct op te volgen.   Indien naar het redelijke oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het Museum, die als  zodanig herkenbaar dient te zijn, de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen,  aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker de verdere toegang tot het Museumterrein  worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het  Toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en  aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van  groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groep

Artikel 3.3 Het is de Bezoeker in ieder geval verboden om op het Museumterrein:
a. aan andere Bezoekers goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel  kosteloos met enig commercieel of promotioneel belang te verschaffen;
b. andere Bezoekers opzettelijk of langdurig de weg te versperren of het zicht op  tentoongestelde objecten te belemmeren;
c. andere Bezoekers te hinderen door geluidsoverlast, daaronder begrepen, maar niet  daartoe beperkt, het gebruik van mobiele telefoons en mobiele geluidsapparatuur, tenzij het gebruik van geluid producerende apparaten in bepaalde ruimtes door het Museum expliciet  wordt toegestaan. Uitgesloten is de door het Museum verstrekte audiovisuele apparatuur;
d. te rennen, gillen en roken op het Museumterrein;
e. (huis‐)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimten door het Museum expliciet  worden toegestaan of het (blinden‐)geleidehonden betreft en deze een Bezoeker met  identificatiepas begeleiden;
f. wettelijk verboden genotsmiddelen tot zich te nemen op het Museumterrein, waaronder  de toiletten;
g. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het  Museumterrein;
h. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het Museum gevaarlijke  voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt,  wandelstokken, paraplu’s of tassen groter dan 30 x 20 cm. Deze gevaarlijke voorwerpen of  stoffen dienen te worden afgegeven op een door het Museum aan te wijzen plaats;
i. tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven;
j. foto‐, film‐ of geluidsopnamen te maken op het Museumterrein, tenzij ze uitsluitend voor  privédoeleinden gebruikt worden. Het is niet toegestaan om beeld‐ of geluidsmateriaal te  gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  de directie, waarin nadere voorwaarden zijn bepaald en locatie‐ of andere kosten in rekening  kunnen worden gebracht. Het gebruik van een drone is op het gehele terrein niet toegestaan.

Artikel 3.4 Op het Museumterrein kan er sprake van (toegangs‐)controle van de Bezoeker en zijn  bagage zijn. In dit verband kan de Bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan  visitatie van tassen en dergelijke door of namens de medewerkers van het Hunebedcentrum. De  Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot het Museumterrein worden  ontzegd en heeft geen recht op restitutie.

Artikel 3.5 Het is de Bezoeker verboden om op het Museumterrein naar het oordeel van een als  zodanig herkenbare functionaris van het Hunebedcentrum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te  nemen. Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen kunnen zij op eigen  risico van de Bezoeker, worden achtergelaten op een door het Hunebedcentrum aan te wijzen plaats.   Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen,  zullen aan de politie worden overgedragen. De Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft,  kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen. Deze Bezoeker wordt tevens de  toegang tot het Hunebedcentrum ontzegd.

Artikel 3.6 Invalidenvervoer groter dan een scootmobiel is niet mogelijk i.v.m. de afmetingen van de  liften in het gebouw.

Artikel 3.7 De Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Museumterrein ontzegd indien blijkt dat:   a. het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Hunebedcentrum of een daartoe door het  Hunebedcentrum bevoegd verklaarde instantie;   b. de Bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende  middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;
c. de Bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren.

Artikel 3.8 Op het parkeerterrein van het Hunebedcentrum gelden dezelfde verkeersregels als op de  openbare weg. De maximumsnelheid op het terrein is vijftien kilometer per uur en verkeer van  rechts heeft voorrang. Aanwijzingen van de parkeerwachters dienen altijd opgevolgd te worden. Het  is niet toegestaan de auto, (brom‐)fiets of motor op een andere plaats te parkeren dan de  parkeerwachters hebben aangegeven. Mocht een Bezoeker de verkeersregels en/of aanwijzingen  van de parkeerwachters niet of niet correct opvolgen, dan is het Hunebedcentrum gerechtigd het  voertuig op risico en kosten van de Bezoeker van het terrein te verwijderen.

Artikel 3.9 De Bezoeker wordt aangeraden het voertuig en ook de ramen van de auto goed af te  sluiten en er geen kostbaarheden in achter te laten. In geval van diefstal of vernieling aanvaardt het  Hunebedcentrum geen aansprakelijkheid. Dit geldt evenzeer indien schade wordt veroorzaakt door  storm, brand, hagel, explosies of andere buitengewone omstandigheden. Het parkeren van  voertuigen op het parkeerterrein dan wel buiten het park geschiedt op eigen risico van de Bezoeker.

Artikel 3.10 Het Hunebedcentrum laat regelmatig foto‐ en filmreportages maken op het  Museumterrein. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in  folders, enz. Met het betreden van het Museumterrein verklaart de Bezoeker akkoord te gaan met  de publicatie van dit materiaal. Indien de Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van  beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit bij het Hunebedcentrum kenbaar worden  gemaakt. Het Hunebedcentrum zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te  voorkomen.

4. Klachten en restitutie

Artikel 4.1 Het Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het Museumterrein of de door  het Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten in overeenstemming met het  gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed  mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Museumterrein  en/of door het Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Museum het  potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het  (her)inrichten van ruimtes. De Bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding  ontlenen.

Artikel 4.2 Restitutie is niet mogelijk voor klachten die betrekking hebben op:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Museum;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Museumterrein, waaronder begrepen, maar niet  daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van  tentoonstellingen;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet  daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
d. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen,  maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her‐)inrichten van ruimtes;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten  op het Museumterrein;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door (grote) drukte.
g. aanwezigheid gedurende oefeningen die gehouden worden ter beheersing van een  mogelijke calamiteit

Artikel 4.3 Het Hunebedcentrum is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te  vergoeden.

Artikel 4.4 Klachten over en verzoeken tot terugvordering betreffende de Overeenkomst tussen het  Museum en de Bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden,  schriftelijk het Museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden  ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze  Bezoekvoorwaarden.

Artikel 4.5 Het Museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na  ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals  het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.6 De Bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen  door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Bezoekvoorwaarden.

5. Aansprakelijkheid van het Museum

Artikel 5.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door het Museum en/of derden aan een (potentiële)  Bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Museum  nimmer aansprakelijk.

Artikel 5.2 Het verblijf van de Bezoeker op het Museumterrein is voor eigen rekening en risico. Tenzij  de Bezoeker aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekloosheid van het  Museum, is het Museum of zijn door het Museum ingeschakelde derden, onder geen enkele  omstandigheid aansprakelijk jegens de Bezoeker of derden voor directe of indirecte schade of verlies  van wat voor soort dan ook in verband met de Overeenkomst of uitvoering daarvan.

Artikel 5.3 Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de Bezoeker is het Museum nimmer  aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of op het Museumterrein en  deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Museum en/of zijn  medewerkers.

Artikel 5.4 Het Museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in‐)directe schade dan ook, ontstaan als  (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend  zaak waarvan het Museum houder, (erf‐)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter  beschikking van het Museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks  gevolg is van opzet of grove schuld van het Museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5 De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:
a. het door de verzekeraar van het Hunebedcentrum aan het Hunebedcentrum ter zake van  dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag;
of
b. de ter zake van de schade door een derde aan het Hunebedcentrum uitgekeerde  vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

Artikel 5.6 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het  Hunebedcentrum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.5 beschreven  schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.7 Aansprakelijkheid van het Hunebedcentrum voor indirecte schade, daaronder begrepen  gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

6. Overmacht

Artikel 6.1 Het Museum noch de Bezoeker is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of  een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die het gevolg is van Overmacht (een niet  toerekenbare tekortkoming).

Artikel 6.2 In het geval van het Museum wordt onder overmacht in ieder geval, doch niet uitsluitend,  begrepen iedere natuurramp, staking, arbeidsonrust, ziekte of arbeidsongeschiktheid van de  werknemers of leidinggevenden van het Museum, uitsluiting bij staking, opstandjes, verzuim,  vertraging of overmacht van de zijde van personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het  Museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst, oorlogshandelingen, tekort of  gebrek aan voor tentoonstelling vatbare objecten, epidemieën, problemen of fouten bij het  transport, bouwoverlast (ook van buiten het Museumterrein), gehele of gedeeltelijke mobilisatie,  import en/of exportverboden, overheidsmaatregelen, brand, explosie, vorst, storingen in  communicatieverbindingen, elektriciteitsstoringen, aardbevingen, overstromingen en soortgelijke  rampen.

7. Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1 De door de Bezoeker op het Museumterrein gevonden voorwerpen dienen te worden  afgegeven bij de informatiebalie van het Museum.

Artikel 7.2 Het Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het  gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie.  Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar van in bewaringneming door het Museum, geen  afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke  politie.

Artikel 7.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze  de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden, in  beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

8.Toepasselijk recht

Artikel 8.1 Op deze Bezoekersvoorwaarden en de Overeenkomst is het Nederlands recht van  toepassing.

Artikel 8.2 Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Bezoekersvoorwaarden, een  Overeenkomst of andere Overeenkomsten die voortvloeien uit of verband houden met een  Overeenkomst worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Assen.

9. Ter inzagelegging

Artikel 9.1 Deze Bezoekersvoorwaarden, liggen voor een ieder ter inzage bij de informatiebalie van  het Museum. Desgewenst wordt een exemplaar aan de Bezoeker ter hand gesteld. De Algemene  Bezoekersvoorwaarden zijn ook meer gepubliceerd op www.hunebedcentrum.nl.