Skip to main content

Partners van het Hunebedcentrum

Het Hunebedcentrum heeft diverse partners die helpen om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Hieronder een overzicht van de partners en hun doel.

Website Geopark

Het verhaal van Hondsrug UNESCO Geopark

Stichting de Hondsrug UNESCO Global Geopark is de spin in het web van de netwerkorganisatie De Hondsrug UNESCO Global Geopark. De stichting is een kleine organisatie met veel partners en ambassadeurs om zich heen: overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De hoofdtaken van de stichting zijn coördinatie, afstemming, marketing en communicatie, educatie en het initiëren van nieuwe activiteiten die De Hondsrug UNESCO Global Geopark versterken. Het belangrijkste instrument is het masterplan met vier programmalijnen. De stichting bewaakt dit plan en heeft een belangrijke rol in de uitvoering ervan, in nauwe samenwerking met alle partners waaronder het regionale bedrijfsleven.

Het Hunebedcentrum als partner

Het Hunebedcentrum bezit een van de poorten in Geopark de Hondsrug. Deze poort vertelt het verhaal van de ijstijden en prehistorie die de basis vormen van het Drentse landschap.

Website Het Drentse Landschap

Het verhaal van Het Drentse Landschap

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. Het Drentse Landschap is in 1934 opgericht. De stichting heeft de zorg over ruim 8500 hectare natuur, ruim 270 gebouwen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten, zoals grafheuvels.

Het Hunebedcentrum als partner

Het Hunebedcentrum zet zich samen met het Drentse Landschap in om hunebedden en andere (pre)historische monumenten te behouden en te beschermen.

Website Wedeka

Wedeka als partner van het Hunebedcentrum

Het Hunebedcentrum in Borger en Wedeka uit Stadskanaal werken al meer dan 25 jaar samen. De combinatie van beide organisaties heeft ervoor gezorgd dat het Hunebedcentrum heeft kunnen doorgroeien tot wat het nu is, een museum en archeologisch kenniscentrum waar bijna 100.000 bezoekers per jaar komen.

De samenwerking is in 2020 in een nieuwe fase terecht gekomen. Samen is een leer-werkbedrijf gevormd waar uitkeringsgerechtigden uit de gemeenten Borger Odoorn, Veendam en Stadskanaal, die werk zoeken in met name de toeristische sector, ervaring kunnen opdoen in het Hunebedcentrum. Het is de opzet dat ze daarna in een van de vele toeristische bedrijven in de omgeving betaald werk verkrijgen. Andere branches en bedrijfstakken worden daarbij zeker niet uitgesloten.

Wedeka is een sociaal werkbedrijf met 7 vestigingen op 3 locaties waar door ruim 1500 medewerkers uiteenlopende werkzaamheden worden verricht. Van verpakken, elektronica, metaal- of houtwerkzaamheden, weg en waterbouw, detachering tot groenwerkzaamheden. Wedeka is sinds 2015 sterk gaan inzetten in het aanbieden van leer-werktrajecten.

Het Hunebedcentrum heeft altijd een sterk sociaal-maatschappelijke invalshoek gehad. Dat is te zien aan de mix van mensen die er werken. Een klein team van betaalde krachten wordt omringd door een grote groep vrijwilligers, mensen van de sociale werkvoorzieningsschap (Wedeka), stagiaires en oproepkrachten. In totaal werken er meer dan 160 mensen.

Het Hunebedcentrum als partner

Wedeka is fysiek aanwezig in het Hunebedcentrum in de vorm van een trajectbegeleider. Deze stemt samen met de Regisseurs Werk van het Sociaal Team van de gemeente Borger Odoorn en de klantmanagers van de TDC-’s Veendam en Stadskanaal af welke cliënten een leerwerk traject doorlopen in de infrastructuur van het Hunebedcentrum. De cliënten worden in het Hunebedcentrum actief begeleid door de verschillende coördinatoren. De opzet is om deze cliënten, na het doorlopen van het leerwerktraject, door te laten stromen naar een betaalde werkplek bij een reguliere werkgever in de regio.

Het project is in februari 2020 gestart en na de 1e 2 jaar heeft de leerwerklocatie in het Hunebedcentrum al 39 cliënten opgevangen voor het doorlopen van hun traject. Daarvan zijn reeds 28 cliënten uitgestroomd naar een betaalde baan, een werkstage en een studie.

Meer info over Hunebedden

Het verhaal van de Hunebeddenbeheergroep

De Hunebedden Beheergroep (HBG) zet zich in voor een duurzaam behoud en beheer van de Nederlandse hunebedden. Daarnaast is de HBG actief in het ontsluiten van deze monumenten voor het publiek met alle middelen – analoog en digitaal – die daarvoor ten dienste staan. In de HBG zijn de beheerders van de hunebedden vertegenwoordigd (Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap), de provincie Drenthe, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Hunebedcentrum. Vrijwilligers die de terreinen regelmatig inspecteren, attenderen de HBG op ontwikkelingen zoals vandalisme, illegale graverijen e.d. die om snelle actie vragen. De HBG is de opvolger van de in 1983 opgerichte Werkgroep Hunebedden en sinds 2000 actief.

Het Hunebedcentrum als partner

Het Hunebedcentrum werkt samen met de Hunebeddenbeheergroep om de hunebedden te behouden en te beschermen.

Website Citta Slow

Het verhaal van Cittaslow

Een Cittaslow-gemeente onderscheidt zich door specifieke kwaliteiten op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorische waarden en diversiteiten en behoud van eigen identiteit. De gemeente Borger-Odoorn is trots om het kwaliteitskeurmerk Cittaslow te mogen voeren en dit te delen met ondernemingen en organisaties die in hun bedrijfsvoering deze kwaliteiten benadrukken en uitdragen.

Het Hunebedcentrum als Supporter

Het Hunebedcentrum heeft zich als Supporter van Cittaslow verbonden met de gemeente Borger-Odoorn op 07-10-2012. Het Hunebedcentrum draagt de waarden die door het kwaliteitskeurmerk Cittaslow worden vertegenwoordigd uit in haar/zijn dienstverlening en bedrijfsvoering.

VSC-netwerk

Het verhaal van VSC

De VSC is de vereniging van wetenschapsmusea en science centers met tweeënveertig leden in heel Nederland. De VSC is het aanspreekpunt voor de sector, vertegenwoordigt de wetenschapsmusea en science centers, initieert samenwerkingsprojecten, faciliteert samenwerking, kennisdeling en verbinding en zorgt daarmee voor continue ontwikkeling, verbetering en innovatie binnen de sector. Samen weten wij hoe je een breed publiek betrekt bij wetenschap en techniek.

Het Hunebedcentrum als partner

Sinds 2023 is het Hunebedcentrum onderdeel van het VSC netwerk. Al een aantal jaren is het Hunebedcentrum bezig om een kenniscentrum te worden op het gebied van archeologie en geologie in Drenthe. Er zijn in dat kader convenanten afgesloten met het Groninger Instituut voor Archeologie (onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen), Het Drentse Landschap en het Hondsrug UNESCO Geopark. Het Hunebedcentrum wil bezoekers nieuwsgierig maken en laten zien dat achter alle verhalen wetenschappelijke kennis schuil gaat, laten zien hoe je aan verhalen komt en hoe je de wetenschappen archeologie en geologie beoefend.

Website Gea Drenthe

Het verhaal van GEA-kring Drenthe

Geologie, de leer van de bouw en de evolutie van de aardkorst en de processen welke zich daarin afspelen. Gesteenten, mineralen en fossielen vormen het basismateriaal van de geologie.
Een interessante en aantrekkelijk facet van het vak respectievelijk de hobby van de (amateur)geoloog is dat het werkterrein zich zowel binnen als buiten bevindt. De hobby is dan ook perfect te combineren met vrije tijd en vakanties.

Het Hunebedcentrum als partner

Het Hunebedcentrum is de uitvalsbasis voor de Gea-kring Drenthe. Alle lezingen en bijeenkomsten worden bij Het Hunebedcentrum gehouden.

Website Megalithic Routes

Het verhaal van Megalithic routes

Megalithic Routes (de Europese Route van de Megalithische Cultuur) dient as een platform voor musea, organisaties, geoparken, wetenschappers en experts op het gebied van prehistorische monumenten en toerisme uit Denemarken, Engeland, Duitsland, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden.

Dit om te onderstrepen hoe belangrijk de megalithische cultuur voor de Europese geschiedenis is. Om het belang te herontdekken en het promoten van de toeristische waarde, en op deze manier de bescherming als onderdeel van de algemene culturele nalatenschap.

Het doel van Megalithic Routes is om een selectie van de oudste monumenten van Europa te koppelen aan de hand van culturele routes die niet alleen langs megalithische monumenten leiden, maar ook de vele kenmerken onderstrepen in het omliggende landschap.

Het Hunebedcentrum als partner

Het Hunebedcentrum is als stichting verbonden aan het netwerk van Megalithic Routes, samen met alle andere partners wordt er samen gewerkt aan de bescherming van megalithische monumenten, in Nederland zijn dit de hunebedden, en er wordt gewerkt aan culturele routes die ook de Nederlandse megalieten verbinden met die van de rest van Europa.

Website GIA

Groninger Instituut voor Archeologie

Het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) is een onderzoeksinstituut binnen de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het instituut is verantwoordelijk voor al het archeologisch onderzoek van de universiteit.
Het wetenschappelijk onderzoek van het GIA richt zich op Eurazië, het mediterrane en arctische gebied en heeft een sterke ecologische component. Binnen Nederland concentreert het archeologisch onderzoek zich met name op de drie noordelijke provincies: de Drentse zandgronden en het veen- en kleigebied (terpengebied) van Friesland en Groningen. Het instituut faciliteert onderzoek en veldwerk, coördineert de opleiding van (promotie)studenten en stimuleert de ontsluiting van archeologische inzichten voor een groter publiek.
Georganiseerde events: Archeologische rijkdom van het terpengebied, Zodenhuisproject, Kijkje in de terp van Firdgum, Botten in de ondergrond, Terpvondsten.

Het Hunebedcentrum als partner

Het Hunebedcentrum is als stichting verbonden aan het GIA, omdat het Hunebedcentrum ontwikkelingen binnen de archeologie zeer belangrijk vindt.

Website Borger-Odoorn

Het verhaal van de gemeente Borger-Odoorn

Borger-Odoorn is een gemeente in Zuidoost-Drenthe met bijna 26.000 inwoners. De gemeente telt 25 dorpen: authentieke brinkdorpen en uitgestrekte veendorpen. De omgeving kenmerkt zich door prachtig natuurschoon. De bossen en de heide nodigen uit om te wandelen en te fietsen. Het aangrenzende veenkoloniale landschap biedt een weids zicht over de akker- en graslanden en benadrukt de uitgestrekte ruimte. Dit alles gecombineerd met een rijke cultuurhistorie zorgt voor een schat aan bezienswaardigheden en belevingsmomenten.

Het Hunebedcentrum als partner

Het Hunebedcentrum is een museum over de prehistorie dat onderdeel is van de rijke cultuurhistorie die de gemeente Borger-Odoorn rijk is.

Website Provincie Drenthe

Het verhaal van de Provincie Drenthe

De provincie Drenthe investeert in de ontwikkeling van mensen door te werken aan de bibliotheek van de toekomst. Dit doen ze samen met de Drentse gemeenten. Ze trekken ook samen op in het vermarkten van het Drentse Erfgoed. En in het verwerven van een betere positie van erfgoed en cultuur in de vrijetijdseconomie. Ook wordt er extra ingezet op leefbaarheid. Dit doen ze door het meedoen aan culturele activiteiten te stimuleren, vooral op het platteland. Tot slot geven ze extra aandacht aan onder andere het thema: ‘Groen erfgoed, verbeelding van archeologie en ondersteuning van burgerinitiatieven die zich inzetten voor het behoud van gebouwd erfgoed’.

Het Hunebedcentrum als partner

Het Hunebedcentrum is een museum over de prehistorie dat onderdeel is van de rijke cultuurhistorie die de Provincie Drenthe rijk is.

Website IVN

Het verhaal van IVN Borger-Odoorn

Het IVN is een landelijke organisatie die mensen op een leuke en boeiende manier wil betrekken bij de natuur en het milieu in de directe leefomgeving. Om dit ook in de gemeente Borger-Odoorn, met zijn gevarieerde landschap met bos, heide, zand en veen te bewerkstelligen, is de afdeling Borger- Odoorn opgericht.

Het Hunebedcentrum als partner

IVN Borger-Odoorn en het Hunebedcentrum werken samen aan meer bewustwording van natuur in eigen omgeving. Zo ligt de Idylle, een prachtige inheemse vlindertuin, op het terrein van het Hunebedcentrum welke samen met de IVN onderhouden wordt. Tevens is het Hunebedcentrum de locatie waar veel van de lezingen e.d. van IVN Borger-Odoorn plaats vinden.